วนาพิทักษ์กุล นันทิตา, and วฑฺฒจิตฺโต พระครูสุจิตรัตนากร. “The Propagation of Buddhism in ASEAN”. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU 2, no. 2 (September 6, 2018): 140–151. Accessed June 1, 2023. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/144532.