ชุตินฺธโร พระครูสุนทรประสิทธิธรรม. “10 Observances: The Self-Training in Buddhism”. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU 2, no. 2 (September 6, 2018): 101–107. Accessed June 1, 2023. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/144528.