ทองพินิจ อุไรรัตน์. “พุทธนวัตกรรมการเรียนรู้พุทธธรรมด้วยบทเรียนภาษาอังกฤษโดยวิธีธรรมชาติ”. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU 2, no. 2 (September 6, 2018): 73–81. Accessed February 22, 2024. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/144522.