แก้วทองใหญ่ ยุทธวีร์, and กิตฺติญาโณ พระครูกิตติญาณวิสิฐ. “Buddhist Based Management Techniques”. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU 2, no. 2 (September 6, 2018): 24–32. Accessed February 9, 2023. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/144458.