งามประโคน สิน, and ชำนิศาสตร์ บุญเชิด. “Sikkha: A Viewpoint of Buddhism สิน งามประโคน๑”,. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU 2, no. 1 (September 6, 2018): 11–19. Accessed December 8, 2022. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/144324.