ทีปธมฺโม พระครูโอภาสกิตติวัฒน์, and เรืองสังข์ ระวิง. “Temple Development to Sustainable Cultural Learning Center”. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU 3, no. 2 (September 5, 2018): 87–95. Accessed June 29, 2022. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/144201.