สุริยะรังษี สุนทรี. “จีวร : การตัดเย็บจากอดีตถึงปัจจุบัน”. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU 3, no. 2 (September 4, 2018): 1–12. Accessed May 24, 2022. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/143922.