วฑฺฒจิตฺโต พระครูสุจินรัตนากร, and ชำนิศาสตร์ บุญเชิด. “Temple Management As Cultural Tourist Attraction”. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU 1, no. 2 (August 31, 2018): 188–199. Accessed October 5, 2022. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/143257.