ทองพินิจ อ. “พุทธนวัตกรรมการเรียนรู้พุทธธรรมด้วยบทเรียนภาษาอังกฤษโดยวิธีธรรมชาติ”. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU, vol. 2, no. 2, Sept. 2018, pp. 73-81, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/144522.