งามประโคน ส., and ชำนิศาสตร์ บ. “Sikkha: A Viewpoint of Buddhism สิน งามประโคน๑”,. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU, vol. 2, no. 1, Sept. 2018, pp. 11-19, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/144324.