สุริยะรังษี ส. “จีวร : การตัดเย็บจากอดีตถึงปัจจุบัน”. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU, vol. 3, no. 2, Sept. 2018, pp. 1-12, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/143922.