ศรีวิฃัย ส., and ชำนิศาสตร์ บ. “Leadership of Education Administrators in Buddhism”. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU, vol. 1, no. 1, Aug. 2018, pp. 58-66, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/142753.