[1]
จันทร์จำรูญ ว., ประวัติรุ่งเรือง ส., ประวัติรุ่งเรือง ส., and เซ็มเฮง ส., “A Management Model of School Cultural Centres’ Functions In Samutprakarn Province”, Education MCU, vol. 5, no. 2, pp. 74–85, Sep. 2018.