[1]
วนาพิทักษ์กุล น. and วฑฺฒจิตฺโต พ., “The Propagation of Buddhism in ASEAN”, Education MCU, vol. 2, no. 2, pp. 140–151, Sep. 2018.