[1]
ทองพินิจ อ., “พุทธนวัตกรรมการเรียนรู้พุทธธรรมด้วยบทเรียนภาษาอังกฤษโดยวิธีธรรมชาติ”, Education MCU, vol. 2, no. 2, pp. 73–81, Sep. 2018.