[1]
เพชรโปร ส. and บรรณรุจิ บ., “Leadership According to Buddhist of School Administrators”, Education MCU, vol. 3, no. 2, pp. 60–72, Sep. 2018.