[1]
สุริยะรังษี ส., “จีวร : การตัดเย็บจากอดีตถึงปัจจุบัน”, Education MCU, vol. 3, no. 2, pp. 1–12, Sep. 2018.