จันทร์จำรูญ ว., ประวัติรุ่งเรือง ส., ประวัติรุ่งเรือง ส. and เซ็มเฮง ส. (2018) “A Management Model of School Cultural Centres’ Functions In Samutprakarn Province”, Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU, 5(2), pp. 74–85. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/147812 (Accessed: 27 September 2022).