ทองพินิจ อ. (2018) “พุทธนวัตกรรมการเรียนรู้พุทธธรรมด้วยบทเรียนภาษาอังกฤษโดยวิธีธรรมชาติ”, Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU, 2(2), pp. 73–81. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/144522 (Accessed: 22 February 2024).