งามประโคน ส. and ชำนิศาสตร์ บ. (2018) “Sikkha: A Viewpoint of Buddhism สิน งามประโคน๑”, Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU, 2(1), pp. 11–19. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/144324 (Accessed: 5 December 2022).