สุริยะรังษี ส. (2018) “จีวร : การตัดเย็บจากอดีตถึงปัจจุบัน”, Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU, 3(2), pp. 1–12. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/143922 (Accessed: 24 May 2022).