ศรีวิฃัย ส. and ชำนิศาสตร์ บ. (2018) “Leadership of Education Administrators in Buddhism”, Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU, 1(1), pp. 58–66. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/142753 (Accessed: 22 May 2022).