โตประภากร เรืองอุไร, รัตนอัมพรโสภณ อุดม, and พฤฑฒิกุล สถาพร. 2019. “WORKING ENVIRONMENT FACTORS AFFECTING ORGANIZATION COMMITMENT OF TEACHERS UNDER THE RAYONG PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2”. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU 6 (3):89-101. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/223984.