ศรีวิชัย สุทธิพงษ์, อุตฺตมสกฺโก พระครูวิรุฬห์สุตคุณ, ถิรปุญฺโญ พระครูสถิตบุญวัฒน์, ฉนฺทปาโล พระครูสาทรปริยัติคุณ, and สติมั่น อุทัย. 2019. “Reducing Time Learning and Increasing Time Knowledge for Learning and Teaching Management in Basic Education”. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU 6 (3):147-57. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/221967.