งามประโคน สิน, ชัยสุข พีรวัฒน์, ปั้นมยุรา พระครูภัทรธรรมคุณ, ธนปญฺโญ พระมหาสมบัติ, แสงนนท์ เกษม, and เดชชัยศรี อำนวย. 2019. “Educational Administration : Concept, Theory, and Management”. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU 6 (3):134-46. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/221960.