แสงทอง พระมหาระวี กิตฺติโก, วีระ ภูมิเมือง พระราชวชิรเมธี, and แก้วทองใหญ่ ยุทธวีร์. 2018. “Participatory Educational Management of Administrators in Phrapariyattidhamma Schools Pali Section of the Sangha in Bangkhae District, Bangkok”. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU 5 (3):119-30. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/178180.