จันทร์จำรูญ วิชัย, ประวัติรุ่งเรือง สิทธิพร, ประวัติรุ่งเรือง สิทธิพร, and เซ็มเฮง สุวพร. 2018. “A Management Model of School Cultural Centres’ Functions In Samutprakarn Province”. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU 5 (2):74-85. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/147812.