ชุตินฺธโร พระครูสุนทรประสิทธิธรรม. 2018. “10 Observances: The Self-Training in Buddhism”. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU 2 (2):101-7. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/144528.