ทองพินิจ อุไรรัตน์. 2018. “พุทธนวัตกรรมการเรียนรู้พุทธธรรมด้วยบทเรียนภาษาอังกฤษโดยวิธีธรรมชาติ”. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU 2 (2):73-81. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/144522.