เบญจพรวัฒนา ณิชชา. 2018. “Future Research Trend in Thailand”. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU 2 (2):59-72. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/144520.