แก้วทองใหญ่ ยุทธวีร์, and กิตฺติญาโณ พระครูกิตติญาณวิสิฐ. 2018. “Buddhist Based Management Techniques”. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU 2 (2):24-32. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/144458.