งามประโคน สิน, and ชำนิศาสตร์ บุญเชิด. 2018. “Sikkha: A Viewpoint of Buddhism สิน งามประโคน๑”,. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU 2 (1):11-19. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/144324.