สุริยะรังษี สุนทรี. 2018. “จีวร : การตัดเย็บจากอดีตถึงปัจจุบัน”. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU 3 (2):1-12. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/143922.