ศรีวิฃัย สุทธิพงษ์, and ชำนิศาสตร์ บุญเชิด. 2018. “Leadership of Education Administrators in Buddhism”. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU 1 (1):58-66. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/142753.