ทองพินิจ อ. พุทธนวัตกรรมการเรียนรู้พุทธธรรมด้วยบทเรียนภาษาอังกฤษโดยวิธีธรรมชาติ. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 73–81, 2018. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/144522. Acesso em: 22 feb. 2024.