แก้วทองใหญ่ ย.; กิตฺติญาโณ พ. Buddhist Based Management Techniques. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 24–32, 2018. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/144458. Acesso em: 31 jan. 2023.