งามประโคน ส.; ชำนิศาสตร์ บ. Sikkha: A Viewpoint of Buddhism สิน งามประโคน๑,. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 11–19, 2018. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/144324. Acesso em: 5 dec. 2022.