สุริยะรังษี ส. จีวร : การตัดเย็บจากอดีตถึงปัจจุบัน. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 1–12, 2018. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/143922. Acesso em: 23 may. 2022.