ทองพินิจ อ. (2018). พุทธนวัตกรรมการเรียนรู้พุทธธรรมด้วยบทเรียนภาษาอังกฤษโดยวิธีธรรมชาติ. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU, 2(2), 73–81. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/144522