แก้วทองใหญ่ ย., & กิตฺติญาโณ พ. (2018). Buddhist Based Management Techniques. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU, 2(2), 24–32. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/144458