งามประโคน ส., & ชำนิศาสตร์ บ. (2018). Sikkha: A Viewpoint of Buddhism สิน งามประโคน๑,. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU, 2(1), 11–19. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/144324