ศรีวิฃัย ส., & ชำนิศาสตร์ บ. (2018). Leadership of Education Administrators in Buddhism. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU, 1(1), 58–66. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDMCU/article/view/142753