(1)
สถิตยานุรักษ์ ณ.; วิวรรธมงคล ก.; แจ่มนิยม ร. THE DEVELOPMENT OF THAI LEARNING ACTIVITIES TO IMPROVE WRITING SPELLING ABILITY FOR PRATHOMSUKSA 3 STUDENTS. Education MCU 2019, 6, 221-232.