(1)
งามประโคน ส.; ชัยสุข พ.; ปั้นมยุรา พ.; ธนปญฺโญ พ.; แสงนนท์ เ.; เดชชัยศรี อ. Educational Administration : Concept, Theory, and Management. Education MCU 2019, 6, 134-146.