(1)
แสงทอง พ. ก.; วีระ ภูมิเมือง พ.; แก้วทองใหญ่ ย. Participatory Educational Management of Administrators in Phrapariyattidhamma Schools Pali Section of the Sangha in Bangkhae District, Bangkok. Education MCU 2018, 5, 119-130.