(1)
จันทร์จำรูญ ว.; ประวัติรุ่งเรือง ส.; ประวัติรุ่งเรือง ส.; เซ็มเฮง ส. A Management Model of School Cultural Centres’ Functions In Samutprakarn Province. Education MCU 2018, 5, 74-85.