(1)
ทองพินิจ อ. พุทธนวัตกรรมการเรียนรู้พุทธธรรมด้วยบทเรียนภาษาอังกฤษโดยวิธีธรรมชาติ. Education MCU 2018, 2, 73-81.