(1)
แก้วทองใหญ่ ย.; กิตฺติญาโณ พ. Buddhist Based Management Techniques. Education MCU 2018, 2, 24-32.