(1)
สุริยะรังษี ส. จีวร : การตัดเย็บจากอดีตถึงปัจจุบัน. Education MCU 2018, 3, 1-12.