[1]
งามประโคน ส. and ชำนิศาสตร์ บ. 2018. Sikkha: A Viewpoint of Buddhism สิน งามประโคน๑,. Journal of Educational Review Faculty of Education in MCU. 2, 1 (Sep. 2018), 11–19.